Mae Hoci Cymru yn falch o fod yn un o gyrff Llywodraethu Cenedlaethol Cymru ac mae'n ymdrechu i gynhyrchu cymaint o gynnwys dwyieithog ag sy'n bosibl. Isod rhestrir rhai enghreifftiau o'n deunydd dwyieithog.

Hockey Wales is proud to be a Welsh National Governing body and is actively engaged in producing as much content as bilingual as is possible. Below are listed some examples of bilingual material.

Fframwaith Hoci am Oes / Hockey for Life Framework

Mae ddogfen Fframwaith Hoci am Oes yn un o'r darnau pwysicaf o waith yr ydym wedi ei wneud fel sefydliad ac mae'n berthnasol i bawb sy'n ymwneud â Hoci ledled Cymru.
Mae'r Ddogfen Trosolwg, y Crynodeb Gweithredol a'r fideo hyrwyddo i gyd wedi cael eu cynhyrchu yn ddwyieithog. (Llefarwyd y Fideo Cymraeg gan un o'n chwaraewyr rhyngwladol dan 18 hefyd!)

The Hockey for Life Framework document is one of the most important pieces of work we have undertaken as an organisation and applies to everyone involved in Hockey right across Wales.
The Overview Document, Executive Summary and Promotional video have all been produced bilingually. (The Welsh Video was voiced by one of our Under 18 international players as well!)

 

EnglishWelsh


4689: Y Llwybr Newydd i Hoci / 4689: The New Route into Hockey
Ym Medi 2012, lansiodd Hoci Cymru becyn hoci newydd i ddisgyblion iau o'r enw 4689 - y Llwybr Newydd i Hoci. Mae'r cynnyrch hwn gan gynnwys y wefan ar gael yn ddwyieithog ac mae'n cynnwys:

Mae'r pecynnau dysgu newydd ar gyfer y cwrs yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg er mwyn sicrhau eu bod ar gael i bobl sydd angen y cyfrwng hwnnw. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg hefyd.

In September 2012, Hockey Wales launched a new junior hockey product called 4689 – the new route into Hockey. This whole product including the dedicated website is available bi-lingual which includes:

  • 46 Individual technical skills cards
  • 30 Activity Cards
  • As well as all four of the Game Formats in Welsh
  • A dedicated website – www.4689.org.uk

The new learner packs for the course are being translated into Welsh and made available for people who require this medium. The course will also be delivered in Welsh.

Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru / North Wales Regional Plan
Mae Cynllun Rhanbarthol Gogledd Cymru, sy'n amlinellu prif nodau ac amcanion y strwythur datganoledig newydd yng Nghymru, yn ddogfen ddwyieithog oedd ar gael drwy ein gwefan ac yn uniongyrchol i aelodau ein clybiau ac Awdurdodau Lleol.

The North Wales Regional Plan, which outlines the main goals and aims of the newly devolved structure in Wales, was a bilingual document that was made available through our website and directly to our club membership and Local Authorities.

Cyflenwi Rhanbarthol / Regional Delivery
Mae Hoci Cymru wedi gweithio'n galed i ganfod pa iaith y mae'n well gan ysgolion, clybiau a rhanddeiliaid dderbyn eu gwybodaeth oddi wrthym. Yng Ngogledd Cymru yn enwedig, mae'r rhan fwyaf, os nad yr holl ohebiaeth sy'n mynd i ysgolion yn cael ei chyflwyno'n ddwyieithog. Mae pob ymgyrch i hyrwyddo digwyddiadau, cyrsiau a gweithgareddau yn cael ei chyflwyno'n ddwyieithog ac mae gennym diwtoriaid dwyieithog hefyd i gyflwyno cyrsiau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Yng Ngogledd Orllewin Cymru mae'r Asiantau Hoci yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn cyflwyno eu rhaglenni yn ddwyieithog.

Hockey Wales has worked hard on ascertaining the particular language preferences schools, clubs and stakeholders prefer to receive their information in from us. In North Wales particularly most, if not all, communications that goes to schools is delivered bilingually. All promotional campaigns for events, courses and activities are promoted bilingually and we also have bilingual tutors to deliver courses in both Welsh and English. In the North West of Wales the Hockey Agents are fluent Welsh Speakers and delivery of their programmes are bilingual.

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Hoci Cymru, Helen Bushell "Mae Hoci Cymru yn ystyried bod defnyddio'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd Cymru ac yn darparu hyfforddiant, deunydd hyrwyddo a dogfennau pwysig yn y Gymraeg. Mae'r gost o gyfieithu i'r Gymraeg a sicrhau darpariaeth ddwyeithog yn her barhaus i ni. Rydym yn ceisio taro cydbwysedd rhwng darparu rhai deunyddiau allweddol yn ddwyieithog ar draws Cymru, ac yna targedu ein darpariaeth drwy'r iaith Gymraeg i'r ardaloedd mwyaf perthnasol. Ein ffocws yw sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid".

 

Hockey Wales Chief Executive Officer Helen Bushell comments "Hockey Wales considers the use of the welsh language an important part of welsh life and is fully engaged in providing training, promotional material and important documents in welsh formats both in the written and spoken form. The cost of welsh language translation and delivery is a continual challenge for us. We try to find a balance between providing some key materials bilingually across Wales and then targeting our provision of welsh language into the most relevant areas. Our focus is to ensure we meet our customer needs".