YOUNG AMBASSADORS MAKING A MARK

YOUNG AMBASSADORS MAKING A MARK

Rheolwr Cyflawni Rhanbarthol Hoci Cymru, Richard Jones, yn edrych ar effaith y Llysgenhadon Ifanc Hoci ar bobl ifanc ac ar y gamp.


Mae’r Llysgenhadon Ifanc Hoci (LlIH) yn gallu tynnu mwy o sylw at eu clwb a hefyd codi proffil hoci mewn cymunedau lleol.

Mae mwy na 70 o lysgenhadon ifanc hoci arian, aur a phlatinwm ledled Cymru sy’n gyfrifol am ddyletswyddau amrywiol, fel helpu gyda rhedeg eu clwb o ddydd i ddydd, hyfforddi, hybu clybiau, trefnu digwyddiadau a thwrnameintiau, a helpu mewn digwyddiadau cenedlaethol fel y rowndiau hoci cenedlaethol terfynol a’r gemau prawf rhyngwladol ar lefel hŷn. Hefyd, bydd rhai llysgenhadon ifanc yn cynnal sesiynau mewn ysgolion lleol er mwyn cynyddu cyfranogiad a hybu gwerthoedd positif hoci.

Bydd rhai o’r LlIH mwy rhagweithiol yn mynd i gyfarfodydd rhanbarthol i weithio gyda nifer o glybiau ac awdurdodau lleol eraill i gefnogi datblygiad hoci ledled yr ardal honno. Mae’r LlIH yn gallu datblygu cysylltiadau yn y cyfarfodydd yma gyda rhaglenni awdurdodau lleol, gan ymestyn y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw.

Yn ddiweddar, mae pum llysgennad ifanc (Chloe Jordan, Kloe Jarvis, Amelia Davies, Alice Gregory a Heledd Evans) wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru ar Banel Ieuenctid Ffederasiwn Hoci Ewrop. Yn dilyn llwyddiant Harri Evans, a ddewiswyd y llynedd, bydd y cynrychiolwyr yn gweithio i roi llais i bobl ifanc drwy ddatblygu hoci o lefel leol i raddfa ryngwladol.

Bydd y cynrychiolwyr yn helpu’r Panel drwy fynd i gyfarfodydd a gweithgorau a thrwy ymgymryd â phrosiectau ble byddant yn rhoi adborth a chyngor ar gynlluniau strategol a pholisïau Ffederasiwn Hoci Ewrop sy’n effeithio ar bobl ifanc. Hefyd, bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i wirfoddoli mewn digwyddiadau ledled Ewrop, gan gynnwys Gŵyl ParaHoci yn Essen, yr Almaen, fis Mehefin eleni a Phencampwriaethau 2017 yn Amsterdam.

Eleni mae Cymru wedi cael mwy o gynrychiolwyr ar Banel y Ffederasiwn nag unrhyw wlad arall, sy’n dystiolaeth o lwyddiant Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc Hoci a’r holl waith caled a’r ymrwymiad mae ein cynrychiolwyr ni wedi’u dangos. Gobeithio y bydd eu llwyddiant yn ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan gyda’r rhaglen a manteisio ar yr holl gyfleoedd rhagorol sydd ar gael iddyn nhw.

Dymunwn y gorau i’n pum cynrychiolydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac edrychwn ymlaen at ddilyn eich hanes chi. Fe wnaethon ni ofn y cwestiynau canlynol i 3 o’r Llysgenhadon Ifanc Hoci: 


1) Beth ydi’r peth gorau am fod yn Llysgennad Ifanc Hoci?

Chloe Jordan: Y peth gorau am fod yn Llysgennad Ifanc Hoci ydi cael yr holl gyfleoedd gwahanol i weld sut mae digwyddiadau’n gweithio a’r gwahanol ffyrdd sydd yna o hybu hoci. 

2) Beth ydi’r cyfle mwyaf cyffrous rydych chi wedi’i gael fel Llysgennad Ifanc? 

Amelia Davies: Yn ystod fy nghyfnod i fel llysgennad ifanc, rydw i wedi cael llawer o gyfleoedd cyffrous, ond y cyfle mwyaf cyffrous a heriol oedd cyflwyno a sefyll ar lwyfan o flaen “miloedd o bobl” – neu felly roedd yn teimlo – yng ngwobrau Hoci Cymru yng Ngwesty’r Vale. Fe roddodd y cyfle yma lawer o hyder i mi, fe gefais i gyfarfod pobl newydd wych ac roedd yn grêt cael clywed am yr holl dalent sydd gennym ni yma yng Nghymru. Roedd y gwobrau’n gwneud i mi deimlo mor falch o fod yn aelod o deulu hoci Cymru. 

3) Pa fath o bethau ydych chi’n eu gwneud fel Llysgennad Ifanc?

Alice Gregory: Fel Llysgennad Ifanc, rydw i’n gwneud llawer o bethau bach. Rydw i’n helpu pan mae’n bosib i wneud yn siŵr bod hoci ar gael bob amser i bobl eraill gymryd rhan, ac i wneud yn siŵr bod pethau’n rhedeg yn esmwyth. Rydw i’n helpu mewn gwyliau hoci hefyd. 

4) Sut oeddech chi’n teimlo pan glywsoch chi eich bod chi wedi cael eich dewis ar gyfer Panel Ieuenctid Ffederasiwn Hoci Ewrop?

Amelia Davies: Pan gefais i fy newis ar gyfer y Panel, roeddwn i’n gyffrous iawn ac yn ddiolchgar am y cyfle. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda phobl newydd a gwneud ffrindiau oes newydd. 

5) Pe baech chi’n gallu rhoi cyngor i un person am wirfoddoli, beth fyddai hwnnw?

Alice Gregory: Pe bawn i’n gallu rhoi cyngor am wirfoddoli, fe fyddwn i’n dweud gwirfoddolwch gymaint â phosib!! Mae chwaraeon yn dibynnu ar wirfoddolwyr er mwyn dal ati ac mae’n un o’r pethau gorau allwch chi eu gwneud! 

6) Beth sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi am fod yn wirfoddolwr?

Amelia Davies: Y peth sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad, yn sicr, ydi gweld gwên ar wyneb rhywun. Plentyn naw oed efallai sydd wedi llwyddo i daro’r bêl neu lysgennad ifanc newydd yn hyfforddi. Gweld gwên ar wyneb rhywun, yn bendant, ydi’r agwedd sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i mi wrth fod yn llysgennad ifanc i Hoci Cymru. 

7) Pam mae gwirfoddoli mewn chwaraeon mor bwysig yn eich barn chi? 


Chloe Jordan: Rydw i’n meddwl bod gwirfoddoli mewn chwaraeon yn bwysig oherwydd mae’n rhoi cyfle i chwarae i’r rhai sydd ddim yn hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon ac mae’n brofiad positif hyd yn oed os nad ydyn nhw’n chwarae. 

8) At beth ydych chi’n edrych ymlaen fwyaf am fod ar Banel Ieuenctid Ffederasiwn Hoci Ewrop?

Amelia Davies: Rydw i’n edrych ymlaen at glywed syniadau newydd a chynlluniau cyffrous ar gyfer dyfodol Hoci. 

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn dod yn llysgennad ifanc hoci, cysylltwch â’ch clwb am ffurflen gais neu anfonwch e-bost i Richard.jones@hockeywales.org.uk


 

 

Regional Delivery Manager for Hockey Wales, Richard Jones takes a look at the impact for young people, and the sport, of Hockey Young Ambassadors.


Established in 2013, the Young Ambassador Programme offers exciting volunteer opportunities for 14-to-18-year-olds throughout Wales. Through the programme, Hockey Young Ambassadors (HYA’s) are able to further their club’s visibility while also raising the profile of hockey amongst their local communities.

There are over 70 silver, gold and platinum HYAs across Wales who are responsible for a range of duties, such as helping with the day-to-day running of their club, coaching, club promotion, organising events and tournaments, and assisting at national events such as the National Hockey Finals and Senior International test matches. In addition, some YAs will run sessions in local schools to increase participation and promote the positive values of hockey.

Some of the more proactive HYAs will attend regional POD meetings where they will work with a number of other clubs and local authorities to support the development of hockey across that POD area. Here HYAs can develop links with local authority programmes, extending the opportunities available to them.

Recently, five young ambassadors (Chloe Jordan, Kloe Jarvis, Amelia Davies, Alice Gregory and Heledd Evans) have been selected to represent Wales in the European Hockey Federation Youth Panel (EHFYP). Following on from the success of Harri Evans who was selected last year, the representatives will work to give young people a voice throughout the development of hockey, from a local to international scale.

The representatives will assist the EHFYP by attending meetings, working groups and undertaking projects where they will give feedback and advice on selected EHF strategic plans and policies that impact on young people. In addition, representatives will have the opportunity to volunteer in events across Europe, including the EHF ParaHockey Festival in Essen, Germany, this June and the 2017 EuroHockey Championships in Amsterdam.

This year Wales has been allocated more representatives within the EHFYP than any other nation, demonstrating the success of the Hockey Young Ambassador Programme and all the hard-work and dedication our representatives have shown. We hope that their success inspires more young people to get involved with the programme and take advantage of all the amazing opportunities available to them.

To our five representatives, we wish you all the best for the year to come and look forward to hearing what you get up to. If anyone is interested in to become a hockey young ambassador, please contact your club for an application form or email Richard.jones@hockeywales.org.uk 


We asked 3 of our Hockey Ambassadors the following questions: 

What is the best thing about being a Hockey Wales Ambassador? 

Chloe Jordan: One of the best things about being a Hockey Wales Ambassador is all different opportunities you are given. We get to see how events work, from school events through to internationals, and also learn about all the different ways to promote hockey.

What is the most exciting opportunity you have been given as a YA? 

Amelia Davies: During my time as a YA I have had many exciting opportunities, but I think my most exciting and challenging opportunity was the task of presenting and standing on stage in front of what it felt like thousands of people at the Hockey Wales Awards at the Vale Hotel. This opportunity gave me great confidence and I met some great new people, it was also brilliant to hear about all the talent we have here in Wales. The awards evening made me feel so proud to be part of the Hockey Wales Family.

What kind of things do you get up to as a YA? 

Alice Gregory: As a YA I get involved with all sorts of things; I help out where possible to make sure hockey is always available for others to participate in and that events run smoothly. I also help out at a lot of hockey festivals, which is great fun. 

How did you feel when you heard you had been selected for the EHFYP? 

Amelia Davies: When I was selected for the Panel I was really excited and grateful for the opportunity. I am looking forward to working with new people and gaining new life-long friends.

If you could give one person a tip about volunteering what would it be? 

Alice Gregory: If I could give a tip about volunteering I would say volunteer as much as possible! Sport depends on volunteers to help keep it going and it's one of the most rewarding things you can do!

What is the most rewarding part of being a volunteer? 

Amelia Davies: It’s definitely seeing a smile on someone’s face, whether it’s a nine year old who can now hit the ball far or a new young ambassador in their training. Seeing a smile on someone’s face is definitely the most rewarding aspect of being a Hockey Wales young ambassador.

Why do you think volunteering in sport is so important? 

Chloe Jordan: It’s so important in sport because it gives those who don’t necessarily like playing sport a chance to get involved and have a positive experience even if they are not playing.

What are you looking forward to most about being on the EHFYP? 

Amelia Davies: I think it has to be hearing new ideas and exciting plans for the future of Hockey and being part of that.